top of page

Allmänna villkor


Inledande bestämmelser och definitioner

Vi är glada för att du väljer att använda dig av VårdMatch. VårdMatch är en plattform och tjänst där vi erbjuder dig som arbetssökande inom vård & omsorg att snabbt hitta spännande tjänster.

VårdMatch tillhandahåller en webbplats och webbaserade tjänster under namnet VårdMatch, bland annat  www.vardmatch.com

Om du väljer att använda dig av någon av våra tjänster är det nedanstående allmänna villkor som gäller:


Vi har valt att använda oss av följande definitioner:

  1. ”Allmänna villkor” avser dessa Allmänna villkor.

  2. ”Användare” avser Arbetsgivare, Jobbsökande eller någon annan som använder VårdMatchs hemsida.

  3. ”Arbetsgivaren” avser den eller de näringsidkare som ingått ett avtal med VårdMatch rörande tillsättandet av lediga tjänster. 

  4. ”Jobbsökande” avser den individ som använder VårdMatchs hemsida i syfte att söka anställning eller uppdrag.


Allmänna villkoren är bindande mellan dig som använder VårdMatch och VårdMatch. Genom att använda VårdMatchs hemsida godkänner du som Användare dessa Allmänna villkor. Det är alltid den senaste versionen som ligger på vår hemsida. Som Användare har du en skyldighet att uppdatera dig om de ändringar som görs.

Om VårdMatch gör väsentliga ändringar som kräver Användarens samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

Begreppen ”vi”, ”oss”, ”vår” och ”våra” när de används i dessa Allmänna villkor åsyftar VårdMatch. Begreppen ”du”, ”din” och ”dina” när de används i dessa Allmänna villkor betyder alla Användare.

Personuppgifter

För att vi ska kunna ge Användaren tillgång till vår hemsida behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om Användaren. I VårdMatchs integritetspolicy finns t.ex. information om vilken information vi samlar in, hur vi använder oss av dessa personuppgifter och vilka rättigheter du som användare har. VårdMatch uppmanar alla som använder hemsidan att läsa vår Integritetspolicy.

 

Följande gäller för användningar av vår hemsida 

För att du som användare ska få använda vår hemsida måste du ha fyllt 18 år.

Vi förbehåller oss rätten att stänga av personer som på något sätt missbrukar vår hemsida eller anger falska personuppgifter på hemsidan. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer, företag eller andra som tidigare brutit mot Allmänna villkoren, andra villkor som VårdMatch haft eller för närvarande har eller lagar och regler. För det fall Användaren registrerar ett företag, intygar Användaren att Användaren har behörighet att binda företaget till dessa Allmänna villkor.

VårdMatch förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av Användare som missbrukar, manipulerar eller använder VårdMatchs Kanaler i strid med Allmänna villkoren. Aktuell bedömning sker alltid utifrån VårdMatchs egna värdering.

Innehåll skapat av användare av hemsidan

Allmänt för dig som bifogar bil eller text

Om du som användare lägger upp innehåll på vår hemsida (bilder eller texter) gäller följande:

  • att du har rätten att lägga upp innehållet, det vill säga att du får själv se till att de bilder eller texter som du lägger upp inte är rättigheter till det immaterialrättsligt skyddat.

  • att du som användare inte lägger upp eller publicerar material som bryter mot gällande regler och lagar.

Ovan exempel är inte en uttömmande lista utan får endast ses som förslag avseende hur du som användare inte får agera på vår hemsida. 

Du ansvarar själv som Användare för att den information som du lägger upp, tex. på den omdömestjänst som VårdMatch tillhandahåller, inte strider mot gällande lagar och regler. Du som Användare är personligen ansvarig för den information du lägger upp.

Äganderätt till information och material

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor är all information och allt material tillgänglig på denna webbplats vår egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa Allmänna villkor är förbehållna oss.

Varumärke

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna villkor får vårt varumärke endast användas efter skriftligt godkännande från oss.

Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa Allmänna villkor eller annat skriftligen avtalas, upplåts inte genom denna webbplats någon licens, nyttjanderätt eller annan rättighet till patent, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör oss eller annan.

Granskning och kontroll

VårdMatch förbehåller sig rätten att granska allt material som läggs upp och därefter ta bort det material som kan anses som stötande eller kränkande. 

VårdMatch förbehåller sig vidare rätten att ta bort Användare personer som inte följer de Allmänna villkoren eller i övrigt, enligt VårdMatchs egen bedömning, agerar på ett sätt som vi inte finner är acceptabelt. Kontroller genomförs löpande, t.ex. för att verifiera identiteten hos företagsrepresentanter och kandidater. 

Marknadsföring

Användaren samtycker till att VårdMatch eller annan samarbetspartner till VårdMatch, kontaktar Användaren i syfte att marknadsföra VårdMatchs Kanaler. Sådan marknadsföring kan ske per e-post, i sociala medier, per telefon eller på annat sätt i enlighet med VårdMatchs Integritetetspolicy.


Force majeure

VårdMatch har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om VårdMatch kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför VårdMatchs kontroll som VårdMatch inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder VårdMatch inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


Immateriella rättigheter

VårdMatch innehar äganderätt, upphovsrätt samt alla övriga rättigheter kopplade till alla texter, bilder, designer och övrigt material och information som återfinns på VårdMatchs hemsida. Detsamma gäller för den bakomliggande programkoden för VårdMatchs hemsida. Inget av detta material eller information får användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av VårdMatchs hemsida.  

Användare får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på VårdMatchs hemsida utan föregående skriftligt tillstånd från VårdMatch.

All användning, inklusive, men inte begränsat till, inramning, metataggar eller annan text som använder VårdMatchs logotyp eller VårdMatch-namnet, är strängt förbjudet utan vårt skriftliga godkännande.

Information som lämnas till oss

Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till oss genom eller på annat sätt hänförlig till denna webbplats utanför särskilda uppdrag skall anses vara konfidentiell och vår egendom. Genom att skicka sådan information till oss överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att vi kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som vi önskar även i kommersiellt syfte.

Förändringar på hemsidan

VårdMatch kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla hemsidan och där inbegripandes Tjänster eller ersätta Tjänster med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig VårdMatch rätten att avsluta Användarens tillgång till VårdMatchs hemsida, vilket kommer att ske efter att Användaren har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till Användarens registrerade e-postadress. Användaren har ingen rätt till ersättning för att VårdMatchs hemsida förändras.

Cookies

Vår hemsida innehåller s.k. cookies. Enligt tillämplig lagstiftning ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies och hur cookies kan undvikas. 

 

Övrigt 

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna villkor. Tvist i anledning av användandet av vår hemsida ska avgöras vid svensk allmän domstol.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss endera via vårt kontaktformulär på www.vardmatch.com eller genom att skicka ett mail direkt till oss på: info@vardmatch.com.

Den senaste versionen av våra Allmänna villkor finns på den här sidan.

Personuppgiftsansvarig är Leasee AB, med organisationsnummer 556969–1073.

Villkoren uppdaterades senast 2023-05-02.


bottom of page