top of page

Integritetspolicy 


Allmänt

www.vardmatch.com är hemsida med syfte att matcha kandidaten mot tjänster, positioner, karriärmöjligheter, arbetsgivare, uppdrag samt skapa mervärde för kandidaten i form av erbjudanden och förmåner. 

I vår integritetspolicy förklarar vi hur och varför VårdMatch behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad (person vars personuppgifter vi behandlar) har enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vi hoppas att du ska känna dig trygg med vår personuppgiftsbehandling och ber dig läsa igenom denna policy noggrant för att se hur dina personuppgifter behandlas och skyddas. För det fall du skulle ha frågor om vår personuppgiftshantering eller vilja utöva någon av dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter längst ner i denna policy. 


Vilka personuppgifter behandlar vi? 

De personuppgifter som vi behandlar om dig ifall du skapar ett konto hos oss är: förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, bostadsort, arbetsort, arbetsplats, yrkesgrupp, utbildning. Om du lägger ut ett cv i vår portal behandlar vi även övriga relevanta personuppgifter som du anger i ditt cv.


Vi kommer inte att behandla bankuppgifter från dig som person utan eventuella bankuppgifter hanteras och behandlas av den arbetsgivare som du anställs hos. Ta därför del av din arbetsgivares specifika policy avseende hur de behandlar personuppgifter.


Personuppgifterna behövs för att du ska kunna skapa ett konto hos oss för att ladda upp ditt cv och bli en del i vår kandidatbank. 


Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vår tjänst och uppfylla det avtal vi ingår med dig när du skapar ett konto och lägger ut ditt cv i vår kandidatbank.


Vi kan också behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser. Det kan avse lagstiftning gällande bokföring eller för att kunna förebygga och utreda eventuella brott eller intrång som sker vid användande av vår plattform. Vi kan också komma att behandla personuppgifter för att försvara eller fastställa rättsliga anspråk.


Vi behandlar även personuppgifter med grund i vårt berättigade intresse. När vi använder oss av vårt berättigade intresse så gör vi en intresseavvägning mellan vårt intresse av att behandla dina personuppgifter och det intrång som behandlingen utgör för dig som registrerad. Du har möjlighet att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som grundas på vårt berättigade intresse. Mer information om din rätt att invända och utöva dina rättigheter hittar du under avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.


Vi använder berättigat intresse som grund för behandling när vi använder personuppgifter för att föra statistik och analysera hur vår tjänst används. Detta gör vi för att anpassa vår tjänst så att den blir så enkel som möjlig för våra kandidater att använda.


Vi kan komma att behandla dina uppgifter i utskick avseende intressanta position, uppdrag, erbjudanden samt erbjudanden från våra samarbetspartners. Detta gör vi endast ifall du samtyckt till behandlingen genom att på ett tydligt sätt bekräfta att du vill ta del av nyhetsbrev, utskick och erbjudanden. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från framtida utskick genom att klicka på en länk som finns i alla våra e-postmeddelanden. Om du avregistrerar dig och återkallar ditt samtycke kommer vi omedelbart upphöra att använda dina personuppgifter.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För VårdMatch är det viktigt att du känner dig säker med hur dina personuppgifter behandlas. För att skydda dina personuppgifter från otillåten användning och obehörig åtkomst har vi implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Alla medarbetare hos VårdMatch har tydliga instruktioner när det kommer till hur dina personuppgifter hanteras.


Vilka delar vi dina personuppgifter med?

VårdMatch kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part. Dessa tredje parter agerar personuppgiftsbiträden till oss vilket innebär att de behandlar dina personuppgifter utifrån ändamål som vi har bestämt och enligt våra instruktioner. Vi säkerställer alltid att samtliga personuppgiftsbiträden till oss har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och garanterar att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Våra personuppgiftsbiträden är företag som biträder oss med lagring och förvaring av personuppgifter. 


VårdMatch eftersträvar alltid att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. Ifall vi skulle behandla dina personuppgifter i ett land utanför EU/EES, ett tredje land, så garanterar vi dig att sådan behandling endast sker ifall skyddsnivån är minst densamma som om personuppgifterna skulle behandlas inom EU/EES. Detta säkerställs genom att vi endast behandlar personuppgifter i länder som EU-kommissionen meddelat håller en adekvat skyddsnivå alternativt att vi i avtal med respektive personuppgiftsbiträde i tredje land lämnats säkerhet om att skyddsnivån är sådan att den är minst likvärdig med den som gäller inom EU/EES. 


Dina personuppgifter kan även komma att delas med myndighet ifall det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att vi ska kunna försvara eller fastställa ett rättsligt anspråk.  


Hur länge sparas dina personuppgifter?

VårdMatch sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som krävs för att vi ska kunna uppfylla det aktuella avtalet med dig som användare av vår plattform eller för att vi ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som åvilar oss alternativt försvara eller fastställa rättsliga anspråk. Behandlar vi dina personuppgifter med grund i vårt berättigade intresse så sparar vi personuppgifter så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovanstående angivna syften. Alternativt till dess att du som användare skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter. 


Dina rättigheter

Du som registrerad (en person vars personuppgifter vi behandlar) har flera rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Nedan följer en genomgång av vilka rättigheter som du kan utöva enligt dataskyddsförordningen (GDPR). 


För att vi ska kunna tillgodose din begäran om du vill utöva någon av dina rättigheter kan vi komma att kräva att du legitimerar sig på ett lämpligt sätt för att säkerställa att vi inte lämnar ut personuppgifter till en obehörig person. 


Längst ner i denna policy hittar du våra kontaktuppgifter som du kan använda dig av ifall du vill utöva någon av rättigheterna eller om du har frågor kring får personuppgiftshantering. 


Tillgång till personuppgifter 

Du som registrerad har rätt att få ut ett sammanställt registerutdrag över de personuppgifter som vi behandlar avseende dig. Denna sammanställning har du rätt att få ut inom 30 dagar om det inte föreligger ett tillämpligt undantag.


Rättelse och radering 

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade ifall vi har felaktiga personuppgifter om dig samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig. 

Du kan också begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vid en sådan begäran raderar vi samtliga personuppgifter om dig, med undantag av sådana uppgifter som vi är skyldiga att spara på grund av att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse eller personuppgifter som behövs för att vi ska kunna försvara ett rättsligt anspråk. 


Tänk på att radering av personuppgifter kan innebära att du inte kan använda dig av vår plattform. 


Dataportabilitet 

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Denna rättighet avser personuppgifter som du själv lämnat till oss ifall den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen stöds på ditt samtycke eller för att fullgöra avtal med dig. 


Begränsning av behandling 

Du kan, om vissa förutsättningar gäller, begära att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du begär detta kommer vi att begränsa användningen av dina personuppgifter. Tänk på att begränsning av dina personuppgifter kan innebära att du vi inte kan utföra vissa tjänster. 


Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs av oss med stöd av vårt berättigade intresse. Vid invändning beträffande utskick eller nyhetsbrev upphör vi alltid omedelbart att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


Rätt att inge klagomål 

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt eller olagligt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida kan du läsa mer om personuppgiftsbehandling och hur du går tillväga för att inge ett klagomål. 


Besök på vår webbplats

Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda vår webbplats.


Cookies och besöksstatistik

På vår webbplats används s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare. Dessa cookies används för att möjliggöra för användare att ha automatisk inloggning till tjänsten. 


Det är dock möjligt att inte tillåta att cookies lagras på hårddisken genom att göra en ändring av inställningarna för webbläsaren. Tillvägagångssättet för att blockera cookies varierar beroende på vilken webbläsare som används. För närmare instruktioner om detta kan användare välja ”Hjälp” eller annat relevant menyalternativ i webbläsaren. För användare som ej tillåter cookies, kan VårdMatch inte garantera att alla delar av tjänsten kommer att fungera som avsett.


Kontaktuppgifter

Om du vill utöva någon av rättigheterna ovan eller har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att höra av dig till info@vardmatch.com. För att försäkra oss om att vi endast lämnar ut personuppgifter till rätt person kan vi komma att kräva att du legitimerar dig på ett lämpligt sätt för att vi ska kunna tillgodose din begäran. 


Ändringar i integritetspolicy

VardMatch kan komma att göra ändringar och uppdateringar i denna integritetspolicy. Skulle ändringarna vara av större betydelse och antas påverka dig som registrerad kommer vi att skicka ut ett e-postmeddelande till dig om ändringarna i god tid innan det att policyn uppdateras. Du hittar alltid vår gällande integritetspolicy i vår app. 

Personuppgiftsansvarig är Leasee AB, med organisationsnummer 556969–1073.


Datum då policyn senast reviderades: 2023-05-02

bottom of page